Page:19-06吕祖全書.pdf/282

此页尚未校对

吕祖全書卷十三

義陵無我子劉體恕彙輯

男劉蔭誠清輯、姪劉允誠清虛仝校

沙羨一行子黃誠恕參訂

清微三品經自序

蓋聞大道無言,至言無文。言而文,文也,非天下之至言;道而言,言也,非天下之至道。道原無所庸於言,言原無所事於文。文以文其言,言以言其文,道何與乎?言何為乎?文何用乎?顧言無文,不足以行遠;道匪言,不能以傳世。傳道其必有事於言,言傳其必有取於文,文不可已,言不可已也。獨是言而文,而文靡蔓音萬,其為文也,失實道而言,而言虛浮,其為言也無物。以無物之言言道,道反以言而隱;以失實之文文言,言反以文而晦。然則言未嘗不用於文,道未嘗不可以言,所惡乎言者,畔道之言;所惡乎文者,離經之文。文而離經,至言晦矣;言而畔道,至道隱矣!今天下大道不明,群言蜂起,依門傍戶,盜竊名字者,率皆以誕漫無稽之言,作為艱澀聱音敖牙之文,以文其猥瑣鄙陋不可究詰之左道,致聖言莫行,大道閼塞, 予甚憫焉!夫闢邪說以廣聖言,拒詖行以衛正道,必有賴於明道之人。蓋其究乎大道之精,通乎至言之妙,乃能以其言正詖言之謬,以其道正左道之非。予何人斯?予何人斯?敢肩此任哉!但以流弊既深,江河日下,予幸竊聞斯道之萬一,敢不以微言闡明斯道,而聽彼左道狂瀾,日浸日盛,俾大道不著耶?雖鄙樸無文,不足以發至道之光,然而敷揚帝澤,消息化機,挽回劫