Page:19-06吕祖全書.pdf/283

此页尚未校对

運,其或不無小補。爰於壬午歲,偶經夏汭,降於涵三壇,乃以予一家言,會合三教宗旨,闡演斯典,庸示後學。吾嘗窺乎道原,當先天始兆,太極初分,動而為陽,靜而為陰。一陰一陽,大道以名;根陰根陽,厥生五行。惟人與物,造化無形。太極之理,二五之精,絪縕融結,萬化斯神。儒也此道,道也此道,釋也此道,曾何可分?明乎斯旨,二也一也,無等無倫。且夫入世者,為天地贊化,為群品立命,為綱常作主,為造物立心,則出世之人,賴此入世者,以為護持;而出世者,開張元化,主持劫會,救度群迷,黼黻至治,則入世之人,賴有出世者,以為之調燮。未可畸視,未可交譏,未可去取,烏用是分門樹幟,同類相戕哉?古聖先賢傳有祕典,其道之精湛,言之純一,文之伭妙,予皆有所不逮。然祗各道其所道,而未嘗統會而言之,予故集三教之宗旨,而為斯言。道云乎哉!文云乎哉!亦第一家之言云爾。爾諸多士,有能用心參究,直窺無始之妙道,則由予言之所及,以求予言之所未及;由夫能言之道,以悟夫所不能言之道。毋徒以予言為文,而以文視;亦毋徒以言求道,而窺吾道於語言文字之中。將至伭至妙之道,自此而昌明,而一切詖行淫辭、邪說左道,不待闢之而自息,其廓清宗門之荊榛,掃滌大道之蕪穢,厥功詎不懋哉!此予立言之初心,而亦示教之本旨,諸士其敬承之。

清微三品經讚偈

梓潼帝君讚

道法伭伭妙,清微道德尊,萬言妙諦示良因。紫氣貫鴻鈞,和氣氤氳,妙理洩黃庭。

高虛清明天主留開經偈