Page:19-06吕祖全書.pdf/291

此页尚未校对

可撼者,是名「坐忘」。既可與忘,乃可授道,可以通關,調龍馴虎,開基打汞,若物之忘,是能戰物,弗能靖物。欲希聞道中之秘訣,匪為無益,亦且有害,是知聞道,先殲音尖音巨魁。何為渠魁?七情是也。尤必掃蕩其賊之巢,復見清靜虛曠本體,毋使六賊,稍有闚闞音看。此為何說?治心是也。除七情以治此一心,純一心以養大丹,然或作為不正之術,匪為昧道,亦且眯音米性。蓋所謂性,迺天付屬,故治心者,為此性故,心之必治,性何可眯。然則養性,功弗可緩,性何以養?蓋此性者,原於無始,竊之太極,判乎後天,後天之性,有理有氣,理分真妄,妄失本真,氣分清濁,濁昏固有,既昏既失,不可名「性」,而曰「後天」。若彼太極,理氣渾然,無妄無濁,是為性天,至於無始,不可言性,亦不為命,非性非命,何以謂「性」?原於無始,要知無始,非性非命,是為太虛,一點種子,此點種子,種為極根,於是有命,而復成性。養其性者,養此種子,然此種子,恍恍惚惚,渺渺冥冥,無聲無臭,無影無形,於何下手?用功養之,養之之道,先養後天,後天之性,有理有氣,清濁真妄,一不可齊,於何能養?養之治之,去妄澄濁,去妄匪易,澄濁維難。我悲眾生,指示此道,先從此始,何從此始,惟清無欲,無欲斯真,惟真無偽,無偽斯清,清則能明,真則能體,於何可以明之體之,清真之至,無弗燭照,燭照之明,何道弗體?然此妄濁,當復何除,閻浮下界,妄濁相渾,我為指示,必須仚音軒然,高舉㞥音岑音貝,無與世緣,眑音又坐睇音梯膝,莫見莫聞,此心清淨,無一渣滓,然後可以除妄,而澄其所稟濁,稟濁既澄,此心清淨,更無客塵來相染着。然人有心,斯具此性,既具此性,豈能無情。故治心者,必除五覺,以去五障,乃明五性,而通五伭。何為五覺?一無因覺。蓋人此身,靜坐圜內,萬籟俱寂,眾象未呈,耳無所受,目無所接,湛然默默,混混沌沌,悶悶噩噩,兀兀存存,