Page:19-06吕祖全書.pdf/355

此页尚未校对


天有太極,人心亦有太極;天有中和;人心亦有中和。子思子曰:『道不遠人,人之為道而遠人,不可以為道。』蓋人心外無道,道外無心。凡人修道,即修心也,修心即修道也。道有異乎?心有異乎?人人有此一心,即人人各具一天;人人同此一心,即人人同此天,同此道也。但世人汨於嗜慾,自蔽其天,自昧其心,不能於聲臭俱泯中,求取帝載之天。即吾心一念未動時,直與於穆之天,呼吸相通,非捨一心之外,別有所謂道理合之也。若離此心以求合天,是即邪說誣民,非正道也。昔予曾謂『點金一術,恐誤五百年後人』,正為此心,不敢自欺以欺天,故蒙聖師接引成真。即今之飛鸞演化,亦是運此慈心,代天行道。若是眾生心同予心,天必祐之,予亦鑒之,至道可得矣。」

持盛在德章第二十四

「羽屬三百六十,鳳為之長;毛屬三百六十,麟為之長;倮屬三百六十,人為之長。宇宙之內,萬有不齊,飛走各殊,靈蠢各異。亦惟各隨所稟,自生自育於天地之間。若欲比而同之,胡可得也!寧惟品物,雖天地之大,日月之明,宜其無不覆載,無不照臨。然而天不滿東南,地不滿西北,朔方極陰之處,日月所不能照。故子思子曰:『天地之大也,人猶有所憾。』屈子曰:『日安不到,燭龍何照?羲和之未暘,若華何光?』夫以天地之大,日月之明,尚有不足之處,而況於人乎?昔總真王真人,師事麻姑元君,元君告曰:『接待以來,滄海三變桑田,蓬萊水又淺矣!』故光陰瞬息,隙駒電影,不足為喻;王質樵柯,轉盻千歲;漁郎浦口,再返迷津。蓋六合之內,無非幻境;一切有情,悉是幻身。以幻歷幻,奇異怪變。自古以來,莫可殫述。若究其極,天地亦屬幻化,終有敗壞。故曰誠者物之終始,天地亦一物也。特天地悠久,人弗及