Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/10

本页面已复核

四明為人才淵藪之區周秦以上書缺有閒自漢大里黃公翊贊太子箸在史冊而姓名之相傳里居之所在紛紛籍籍已不可窮詰降及唐宋人物彪炳頗難指屈其一藝之長一節之善尤不可更僕數崑亭劉君午亭幼習舉子業長鄙棄之氾濫于唐宋詩古文不名一家自從陳孝廉駿孫遊學日進所作詩文亦駸駸入古曾編四明百卅人物傳倩虞君譜薰為之圖豈謂吾郡人物囊括於是哉大凡人之著書各有命意或明吾心所