Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/100

本页已校对

下此曹今日受富貴之利陛下他日受危亡之禍言愈切上變色曰卿能如此朕復何憂內侍請上易衣上卻之曰留以旌直臣卒贈中大夫諡文介載宋史