Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/114

本页已校对

之士十五人如辥叔似楊簡陸九淵石宗昭陳謙葉適袁燮趙靜之張子智後皆擢用除太保致仕封魏國公光宗御極進太師紹熙五年薨諡文惠嘉定十四年追封越王改諡忠定載宋史