Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/125

本页已校对

樓公諱鑰字大防隆興初進士光宗嗣位擢起居郎兼中書舍人公立螭頭登右掖繳奏無迴避禁中或有私請上曰樓舍人朕亦憚之不如且已光宗病不能持喪傳位太子公草詔有曰雖喪紀自行於宮中然禮文難示於天下人服其婉寧宗時韓侂冑用事公告老家居杜門著書侂冑與客言樓大防善士曾無一札入都門且使諭意客至公家述其語公默然子弟相顧具紙筆公取顏氏家訓言士大夫晚節名節事置紙上客大愧不敢言公亦不復問其從容持正若此除資政殿大學