Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/129

本页已校对

張孝子諱超昌國縣人年十九父縈患氣疾寖篤懇禱無效孝子乃刲脅取肝煮粥以進不踰日父病愈乾道二年十二月守趙伯圭舉楊慶例命縣厚加優卹嘉泰四年令葛洪與免徭役仍封植其父母墓禁樵採載延佑四明志