Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/161

本页已校对

曹公諱孝先字元思奉化人寶慶中任楚州錄事參軍李全謀叛遣劉福慶脅犯制置許國公趨入諭之曰制置朝廷大臣犯制置是犯朝廷也語既為亂軍所射中喉拔箭叱曰誤李全斬東市非汝曹而誰曹孝先決不求生許制置決不可殺賊鋩鏃交集血流被體猶登城與國謀所以討賊者血盡氣微國枕之以磚遂絕事聞詔賜廟額曰旌忠官其子載寶慶四明志