Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/175

本页已校对

劉公諱揚祖字宏宗慈谿人景定三年進士為刑部員外郎見賈似道執政國事日蹙遂有隱志逾年宋亡改冠裳慟哭及元下詔求賢先生不忍聞遂徙家雲湖山寺之東自號介白散人終身不屈載續文獻通考