Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/179

本页已校对

陳先生諱應麟字天祺鄞人淹貫經史至於曆數之學無不究其指歸人稱通儒一日乘馬出有失馬者亟前認馬先生問曰子亡馬幾何時對曰逾日矣先生有馬數年遂與之挽轡而去明日馬從別得乃詣先生叩頭謝庭下至元間朝廷以安車召賢良先生固辭不起賜號純德先生趙文敏嘗為逸民詩以美之載成化四明郡志