Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/32

本页已校对

陳章侯寫人物為古今冠筆勁氣清神情活現真神品也學章侯者莫如任君渭長渭長有於越先賢圖之作至今風行中外咸以為章侯復生不意又有虞君譜薰出復作明州人物圖藉繪事之流傳表鄉里之舊德百三十頁頁頁落筆清勁深得章侯之法細細觀之不勝欽服爰誌數語聊記眼福時乙酉秋七月下浣鴛湖八十三老人子祥張熊

一覽能令眼界開卻將舊蹟作新裁試看筆墨安排定何處間行著點埃辛卯春暮慈北子封陳祥燕題