Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/33

本页已校对

古蹟紛繁記不清事關鄉國易移情明州掌故資稽考畫史頭銜孰與爭壬辰秋仲慈北吳顯廷題并書

吾郡多賢皎若星日欲瞻儀容能無缺失乃生畸人窮研縷述潛德幽光必表而出惟其傳之既文且質惟其圖之又疏且密遷固之史荊關之筆會萃成書心手如一丙戌五月楳莊張廷盉