Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/55

本页已校对

大里黃公鄞人秦博士遭時坑廢儒術因與諸博士東園公綺里季夏甪里先生避世隱於商山而作歌謂之採芝詩漢高祖高此四人而不能致後欲廢太子留侯張良為呂后畫策奉太子書卑辭厚禮迎此四人會燕置酒太子侍四人從年皆八十餘鬚眉皓白時稱四皓上乃大驚曰吾求公數歲公逃避我今公乃自從吾兒遊乎煩公幸卒調護太子卒得不廢事詳留侯世家鄞志黃公林漢四皓之黃公隱處即古之大里也俗譌為黃姑林今墓在大隱山載甬上耆舊傳