Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/57

本页已校对

任公諱奕句章人為御史中丞山陰朱育曰文章之士立言粲盛所馳文檄華若春榮載會稽典錄有任子十卷略曰一人之智不如眾人之愚一目之察不如眾目之明又曰水可乾而不可奪溼火可滅而不可奪熱金可柔而不可奪重石可破而不可奪堅又曰天之圜也不中規地之方也不中矩日月為天下眼目人不知德山川為天下衣食人不知謝皆摯語也載王阮昌國志