Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/95

本页已校对

豐公諱稷字相之鄞人登第知封邱縣召對擢監察御史章惇請託事無所移撓遷右司諫元祐間以集賢院出知潁州江寧府徽宗立召除御史中丞公盡言守正帝將處之尚書左丞而忤貴近不得留竟以樞密直學士守越蔡京得政修故怨貶海州團練副使安置台州除名徙建州稍復朝請郎卒建炎中追復學士諡清敏徽宗時宦官漸盛公懷唐書仇士良傳讀於帝前讀數條帝曰已諭公為若不聞者讀畢乃止凡三任言責每草疏必密室子弟亦不得見退多焚稿未嘗以時政語