Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/99

本页已校对

陳公諱禾字秀實鄞人舉元符三年進士擢監察御史劾蔡京子鯈何執中壻蔡芝之罪皆罷之遷辟雍博士入對契旨遷右正言時童貫與黃經臣表裏為奸公抗疏首劾貫後劾經臣怙寵弄權誇衒朝列每云詔令皆出其手言上將用某人舉某事已而詔下悉如其言夫發號施令國之重事黜陟幽明天子大權柰何使宦寺得與此塗一開國家之禍有不可遏願亟竄之遠方論奏未終上拂衣起公引上衣請畢其說衣裾落上曰正言碎朕衣矣公曰陛下不惜碎衣臣豈惜碎首以報陛