Page:CADAL01060127 四明叢書·四明人鑑.djvu/117

本页已校对

蔡公諱啟元以良家子擊倭廣德累戰功授千夫長嘉靖三十八年官兵禦賊於奉化同行者俱錯愕不前公獨匹馬縱橫與賊逼賊駭散或走或伏公手格殺數人會天新雨馬行淖潦中不得出力盡矢空顧左右皆散去僅弟昆元與二三家僮不去公瞋目揮劒罵賊曰吾不啖汝肉非夫也死戰良久賊乘間涉河繞其背刺之死踰時猶立馬上不墮有司具棺斂給貲歸其喪載嘉靖寧波府志