Page:CADAL01060127 四明叢書·四明人鑑.djvu/131

本页已校对

辥公諱三才字仲儒鎮海人萬曆十四年進士授庶吉士改給事中數言事乞召還姜應麟諸人在垣七年例推京卿公獨毅然請外補參政守荊西荊守陵璫橫甚憾鍾祥令欲奏逮公力為護持之觸稅監陳奉怒誣以撓稅幾得危禍遷本省布政使會楚宗人華樾等以假王事擊巡撫至斃勢洶洶公力為解散亂定巡按以叛疏於朝公又力言諸宗罪在殺撫臣劫貢物耳非反也楚獄得不蔓尋移疾歸已即家拜右副都御史巡撫宣府陞兵部右侍郎總督薊遼邊務凡可為邊陲計者不