Page:CADAL01060127 四明叢書·四明人鑑.djvu/132

本页已校对

憚心力經營遂積勞成疾尋陞兵部尚書協理戎政三上疏乞身不允乃受事禁軍多虛冒內侍尤甚公銳意釐剔中人深銜之時中樞久虛公視事二十日盡疏八月寢閣案疾益劇遂卒於官贈太子太保賜祭葬諡恭敏詳載鎮海縣志