Page:Gujin Tushu Jicheng, Volume 123 (1700-1725).djvu/83

此页尚未校对


兩溪寒

溪頭水 自溪頭向北,歷感慶,會王村、倪村、黃沙、了杳、張村、慈坑諸水過由道、丹山二鄉而迄於江。

漕溪 在縣東六十里,歷神僊埧,合琴溪。岩潭 ,在縣南十里長山之下。上有峻岩,受石埭、旌德諸水之會。

梓溪 在縣南二十五里。一名「佛子溪。」

楓村溪 在縣南三十五里,源接徽界,歷三溪、窄溪、藤溪迤邐石門,從濯潭至涇溪。

花林溪 在縣南三十五里。出豐東合山之源,經安國寺、赤土山,出大溪,合花林灘。

方村溪 在縣南六十里。源自石井至桂嶺,抵豐樂界,有三百六十坑。由程曹村入楊村、安吳渡、落星潭,會於大溪。

吳村水 在縣南七十里魁峰之南。

渣溪 在縣南七十里。溪岸有萬綠墩,明進士翟翼隱居於此。

一人泉 在縣西七十五里。一石眼生於旁,水足供一人飲,旋掬旋滿,名「一人泉。」

潮泉 ,在縣西七十五里大城山下,郭璞所鑿。鄉人即潮之大小為雨之遠近,如潮不至,必有旱暵之患。

湧泉 在縣西北七十五里魚豅山下有穴,深廣三尺,脈通江海。時湧泉出沒,魚則隨湧而上,戲躍自如。人或迫而觀之,則不復湧,而魚亦不見。。