Page:Sibu Congkan0011-鄭玄-周禮-6-3.djvu/27

此页尚未校对


弗别綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也〇别彼列反以昏冠之

禮親成男女親其恩成其性○冠古亂反以賔射之禮親

故舊朋友射禮雖王亦立賔主也王之故舊朋友爲世子時共在學者天子亦

有友諸侯之義武王誓曰我友邦冢君是也司寇職有議故之辟議賔之辟以饗

燕之禮親四方之賔客賔客謂朝聘者以脤膰之禮

親兄弟之國脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福禄也兄弟有共先王

魯定公十四年天王使石尙來歸脤○脤上忍反膰音煩以賀慶之禮

親異姓之國異姓王昏姻甥舅以九儀之命正邦國