Page:Sibu Congkan0027-杜預-春秋經傳集解-6-3.djvu/159

此页尚未校对


 〇季孫宿叔孫豹帥師城成郛備齊故夏城非例所譏〇秋八月丁巳日

 有食之無傳八月無丁巳丁巳月一日也日月必有誤○邾人伐我南鄙〇冬十有

 一月癸亥晉侯周卒四同

 傳十五年春宋向戍來聘且㝷盟報二年豹之聘㝷十一年毫之盟見孟獻子

 尤其室尤責過也曰子有令聞而美其室非所望也對曰我在晉吾

 兄爲之毀之重勞且不敢間傳言獻子友于兄且不隱其實聞音問重直用切間間厠之間

 官師從單靖公逆王后于齊卿不行非禮也官師劉夏也天子官師非卿也劉夏

 獨過魯告昏故不書單靖公天子不親昏使上卿逆而公監之故曰卿不行非禮過古禾切監古銜切〇楚公子

 午爲令尹代子公子罷戎爲右尹蔿子馮爲大司馬子馮叔敖從子罷音

 皮又皮買切蔿于委切馮皮氷切從才用切公子橐師爲右司馬公子成爲左司馬

 屈到爲莫敖屈到屈蕩子橐音託成音城屈居勿切公子追舒爲箴尹追舒莊王子子南箴

 之林屈蕩爲連尹養由基爲宫廐尹以靖國人君子謂楚於是

 乎能官人官人國之急也能官人則民無覦心無覬覦以求幸廐徐音救覦羊