Page:Sibu Congkan0030-杜預-春秋經傳集解-6-6.djvu/162

此页尚未校对


師敬王崩故也言敬王能終其丗終萇𢎞言東王必大克叔青叔還子釋文敬王崩故也案傳敬王崩在此年

丗本亦爾丗族譜云敬王四十二年崩敬王子元王十年春秋之傳終矣據此則敬王崩當在哀公十七年史記周本紀及十

二諸侯年表敬王四十二年崩子元王仁立則敬王是魯哀十八年崩也六國年表起自元王及本紀皆云元王八年崩子定

王介立定王元年是魯哀公之二十七年與杜預丗族譜爲異又丗本云魯哀公二十年是定王介崩子元王赤立則定王之

崩年是魯哀公二十七年也衆說不同未詳其正也

傳二十年春齊人來徴㑹夏㑹于廪丘爲鄭故謀伐晉十五年晉伐鄭

廩力甚切爲于僞切下爲降同鄭人辭諸侯秋師還終叔向言晉公室卑○呉公子慶忌

驟諫呉子曰不改必亡弗聽呉子弗聽出居于艾艾呉邑豫章有艾縣艾五蓋切

適楚聞越將伐呉冬請歸平越遂歸欲除不忠者以說于越呉

人殺之言其不量力說如字又音恱十一月越圍呉趙孟降於喪食趙孟襄子無恤

時有父簡子之喪楚隆曰三年之喪親暱之極也主又降之無乃有故

楚隆襄子家日暇女乙切趙孟曰黃池之役先主與呉王有質黃池在十三年先主

簡子質盟信也質如字曰好惡同之今越圍呉嗣子不廢舊業而敵之