Page:Sibu Congkan0044-伏勝-尚書大傳-2-1.djvu/105

此页尚未校对


 辰爲旂旗王肅以爲舜時三辰卽畵於旌旗不在衣也天子山龍華蟲耳攷王肅雖善賈馬之學而

 其父朗師楊賜則治歐陽尙書者肅解虞書作服與伏生大傳相合葢亦用今文家記也大𫝊五服

 無日月星辰又無粉米黼黻故知五服是采色非章數也隋書禮儀志大業元年虞世基奏近代故

 實依尙書大傳山龍純靑華蟲純黃作繪宗彝純黑藻純白火純赤以此相間而爲五采後周故事

 升日月於旌旗乃闕三辰而章無十二但有山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻乃與三公不異開

 皇中就裏欲生分別故衣重宗彝裳重黼黻合重二物以就九章爲十二等但每一物上下重行衮

 服用九鷩服用七今重此三物乃非典故據此虞世基旣言近代服依書𫝊而後周於山龍華蟲作

 繪宗彝藻火之外仍有粉米黼黻此章數也大𫝊以山龍爲靑華蟲爲黄作繢宗彝四字連讀爲黑

 藻爲白火爲赤陳祥道引云作繢黑也宗彝白也藻火赤也分作繢宗彝爲二合藻火爲一非伏生

 本文由所見大𫝊本誤當從隋志更正又引云子男宗彝藻火山龍以次國服三核之子男下宗彝