Page:Sibu Congkan0044-伏勝-尚書大傳-2-1.djvu/33

此页尚未校对


行轉飭又於嘉慶三年五月二十一日𫎇本府憲票

前事內開本年五月十二日𫎇布政司票開前准臬

司咨查先儒伏生後裔伏氏係鄒平縣人增置五經

博士以光祀典等因當經抄錄行查去後迄今日久

未據詳覆合行飭催等因到縣𫎇此遵卽差查去後

嗣據卑縣伏生鄕伏中興同伏敬祖呈稱爲遵諭陳

明懇恩轉詳事切身始祖名勝爲秦博士及漢文時

口授傳今文尙書宋咸平三年追封乘氏伯居古濟

南城東關今祠墓在鄒平城者十八里二世三世四

世名諱無考至五世祖孺當漢武時客東武因家焉