Page:Sibu Congkan0044-伏勝-尚書大傳-2-1.djvu/41

此页尚未校对


祖名勝卽傳經之伏生二世無名三世有記載無名

四世 無名五世名儒武帝時客東武因家焉六世

七世俱無名八世名理當代大儒以詩授成帝至湛

爲始祖九世孫光武徵拜大司徒封陽都侯漢書與

身家所傳譜系相合雖有闕名實足信古而傳後且

嘗考家乘圖說有始祖四十六世孫名步爲身十七

世祖當元朝末年自靑歸鄒世守祠墓治祭陪祭已

數百餘年至康熈三十五年前任縣主程選身父名

永芳爲奉祀名載重修碑記乾隆十二年前任縣主

雷又選身堂兄名紹先爲奉祀給縣印札實未領有