Page:Sibu Congkan0064-楊雄-方言-1-1.djvu/11

此页尚未校对


 粗並行而不相悖故漢儒尊經重古純慤

 有守之風𩔖非後人所能企及子雲博極

 群書於小學竒字無不通且逺採諸國以

 爲方言誠足備爾雅之遺闕平時所以用

 力於此深矣丗知好之者盖鮮

 前太守尚書郎李公一日語餘苦無善

 本質偶得諸相識字畫落落可觀因以

 告而鋟之木輙併附管見云慶元庚申重午