Page:Sibu Congkan0064-楊雄-方言-1-1.djvu/9

此页尚未校对


 盡善耳今方言自閩本外不多見毎惜其

 未廣予來官㝷陽有以大字本見示者因

 刋置郡齋而附以所聞一二蓋惜前輩之

 言乆或不傳也慶元庚申仲春甲子㑹

 稽李孟傳書

 漢儒訓詁之學惟謹而楊子雲尤爲洽

 聞盖一物不知君子所耻博學詳說

 以反約凢其辨名物析度數研精覃思