Page:Sibu Congkan0065-劉熙-釋名-1-1.djvu/7

此页尚未校对


晋偶得是書於李僉憲川甫川甫得諸蔡中丞石岡

石岡得諸濟南周君秀因託吕太史仲木校正付太

原黃守刋布焉然則翼雅之書詎止於是乎郭墣有

圖沈璇有注孫炎有音江瓘有賛邢昺有正義張揖

有廣雅曹憲有慱雅孔鮒有小爾雅劉伯荘有續爾

雅楊惟有方言劉霽有釋俗語盧辨有穪謂沈約有

俗說張顯有古今訓韋昭有辨釋名凡讀爾雅者皆

當參覽其可以小學之書而忽之哉

嘉靖甲申冬十二月旣望谷泉儲良材邦掄父撰