Page:Sibu Congkan0078-陳彭年-大廣益會玉篇-3-1.djvu/4

此页尚未校对


大廣益㑹玉篇一部并序  凡  三十卷

大中祥符六年九月二十八日

勑都大提舉玉篇所狀先奉勑命指揮差官校勘

玉篇一部三十卷近方了畢遂裝冩淨本進呈其

進呈本今欲雕印頒行伏乞特降指揮事并據翰

林學士右諌議大夫知制誥兼龍圖閣學士祕書

監同修國史集賢殿修撰陳彭年等狀昨據屯田

郎中史館校勘呉鈗主客貟外郎直集賢院丘雍

校勘玉篇一部三十卷再看詳别無差誤並得允

當者竊以篇訓之文歳月滋乆雖據經而垂範終

練字之未精肅奉詔條俾從詳閱訛謬者悉加刋