Page:Sibu Congkan0089-荀悅-前漢紀-6-3.djvu/132

此页尚未校对


若有神饗坐拜者五月行還幸建章宮大置酒赦天

下秋七月趙地有蛇自郭外入與邑中蛇羣𨷖孝文

廟下邑中蛇死冬十月甲寅晦日有蝕之十有二月

行幸雍祠五畤遂至安定北地

征和元年春正月行還幸建章宮三月趙王彭祖薨

謚敬肅彭祖巧佞足恭心刻好法律常以詭詐求相

二千石言語㣲短輙書以迫刼之及汙以姦利二千

石無能滿歳者輙𬒳罪刑夏大旱冬十有二月發三

輔騎士大搜上林閉長安城門索之十有一日乃解

巫蠱起

二年春正月丞相公孫賀下獄死是時朝廷多事督