Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/130

本页面已复核


復國而孟甞君中立爲諸侯無所屬襄王新立畏孟甞

君與之連和孟嘗君卒諸子争立而齊魏共滅薛孟甞

君絶嗣

三十七年秦大良造白起伐楚抜郢燒夷陵楚襄王兵

散遂不復戰東北徙都於陳秦以郢置南郡封白起爲

武安君

三十八年秦武安君定巫黔中初置黔中郡魏昭王薨

子安釐王立

三十九年秦武安君伐魏拔兩城 楚王收東地兵得

十餘萬復西取江南十五邑 魏安釐王封其弟-{无}-忌

爲信陵君