Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/54

本页面已核对


力而駢脅者爲驂乗持矛而操闟㦸者旁車而趨此一

物不具君固不出書曰恃德者昌恃力者亡此數者非

恃德也君之危若朝露而尚貪商於之富寵秦國之政

畜百姓之怨秦王一旦捐󠄂賔客而不立朝秦國之所以

收君者豈其微哉商君弗從居五月而難作

三十二年韓申不害卒

三十三年宋太丘社亡 鄒人孟軻見魏惠王王曰叟

不逺千里而來亦有以利吾國乎孟子曰君何必曰利

仁義而已矣君曰何以利吾國大夫曰何以利吾家士

庶人曰何以利吾身上下交征利而國危矣未有仁而

遺其親者也未有義而後其君者也王曰善初孟子師