Page:Sibu Congkan0104-司馬光-資治通鑑-80-06.djvu/140

此页尚未校对


地節元年春正月有星孛于西方 楚王延壽以廣陵

王胥武帝子天下有變必得立隂附助之爲其後母弟

趙何齊取廣陵王女爲妻因使何齊奉書遺廣陵王曰

願長耳目母後人有天下何齊父長年上書告之事下

有司考驗辭服冬十一月延壽自殺胥勿治 十二月

癸亥晦日有食之 是嵗于定國爲廷尉定國決疑平

法務在哀鰥寡罪疑從輕加審愼之心朝廷稱之曰張

釋之爲廷尉天下無𡨚民于定國爲廷尉民自以不𡨚

二年春霍光病篤車駕自臨問上爲之涕泣光上書謝

恩願分國邑三千戸以封兄孫奉車都尉山爲列矦奉

兄去病祀即日拜光子禹爲右將軍三月庚午光薨上