Page:Sibu Congkan0106-司馬光-資治通鑑-80-08.djvu/69

此页尚未校对


使者承至尊之命送蠻夷之賈勞吏士之衆渉危難之

路罷敝所恃以事無用非乆長計也使者業巳受節可

至皮山而還於是鳳白從欽言罽賔實利賞賜賈市其

使數年而壹至云

陽朔元年春二月丁未晦日有食之 三月赦天下徒

 冬京兆尹泰山王章下獄死時大將軍鳳用事上謙

讓無所顓左右甞薦光禄大夫劉向少子歆通逹有異

材上召見歆誦讀詩賦甚悦之欲以爲中常侍召取衣

冠臨當拜左右皆曰未曉大將軍上曰此小事何須𨵿

大將軍左右叩頭争之上於是語鳳鳳以爲不可乃止

王氏子弟皆卿大夫侍中諸曹分據埶官滿朝廷杜欽