Page:Sibu Congkan0132-司馬光-資治通鑑-80-34.djvu/104

此页尚未校对


玩之等更加檢定曰黄籍民之大紀國之治端自頃巧

偽日甚何以釐革玩之上表以爲元嘉中故光禄大夫

𫝊隆年出七十猶手自書籍躬加隱校今欲求治取正

必在勤明令長愚謂宜以元嘉二十七年籍爲正更立

明科一聽首悔迷而不返依制必戮若有虚昧州縣同

科上從之 上以羣蠻數爲叛亂分荆益置巴州以鎮

之壬申以三巴校尉明慧昭爲巴州刺史領巴東太守

是時齊之境内有州二十三郡三百九十縣千四百八

十五 乙酉崔文仲遣軍主陳靖拔魏竹邑殺戍主白

仲都崔叔延破魏睢陵殺淮陽太守梁惡 三月丁酉

朔以侍中西昌侯鸞爲郢州刺史鸞帝兄始安貞王道