Page:Sibu Congkan0136-司馬光-資治通鑑-80-38.djvu/2

校对本页时出现了一个问题


資治通鑑卷第一百四十八

司馬 光奉  勑編集

   梁紀四起旃䝉協洽盡著雍閹茂凡四年

    髙祖武皇帝四

天監十四年春正月乙巳朔上冠太子於太極殿大赦

 辛亥上祀南郊 甲寅魏主有疾丁巳殂于式乾殿

侍中中書監太子少傅崔光侍中領軍将軍于忠詹事

王顯中庶子代人矦剛迎太子詡於東宫至顯陽殿王

顯欲須明行即位禮崔光曰天位不可暫曠何待至明

顯曰須奏中宫光曰帝崩太子立國之常典何須中宫