Page:Sibu Congkan0138-司馬光-資治通鑑-80-40.djvu/2

此页尚未校对


資治通鑑卷第一百五十六

 臣司馬光奉 勑編集

   梁紀十二起昭陽赤奮若盡閼逢攝提格凡二年

    髙祖武皇帝十二

中大通五年春正月辛卯上祀南郊大赦 魏竇泰奄

至爾朱兆庭軍人因宴休惰忽見泰軍驚走追破之於

赤谼嶺衆並降散兆逃於窮山命左右西河張亮及蒼

頭陳山提斬己首以降皆不忍兆乃殺所乗白馬自縊

於樹𭭕親臨厚葬之慕容紹宗攜爾朱榮妻子及兆餘

衆詣𭭕降𭭕以義故待之甚厚兆之在秀容左右皆密