Page:Sibu Congkan0140-司馬光-資治通鑑-80-42.djvu/21

此页尚未校对


髙氏壻寵遇異於諸元開府儀同三司美陽公元暉業

以位望隆重又志氣不倫尤爲齊主所忌從齊主在𣈆

陽暉業於宫門外罵韶曰爾不及一老嫗負璽與人何

不擊碎之我出此言知即死爾亦詎得幾時齊主聞而

殺之及臨淮公元孝友皆鑿汾水冰沈其尸孝友彧之

弟也齊主甞剃元韶鬢鬚加之粉黛以自隨曰吾以彭

城爲嬪御言其懦弱如婦人也

    丗祖孝元皇帝上

承聖元年春正月湘東王以南平内史王襃爲吏部尚

書褒騫之孫也 齊人屢侵矦景邊地甲戌景遣郭元

建帥歩軍趣小峴矦子鑒帥舟師向濡須己卯至合肥