Page:Sibu Congkan0148-司馬光-資治通鑑-80-50.djvu/46

此页尚未校对


資治通鑑巻第一百九十二


       臣司馬光奉 勑編集

   唐紀八起柔兆閹茂九月盡著雍困敦七月凡二年

    髙祖神堯大聖光孝皇帝下之下

武徳九年九月突厥頡利獻馬三千匹羊萬口上不受

但詔歸所掠中國户口徴温彦博還朝丁未上引諸衞

將卒習射於顯徳殿庭諭之曰戎狄侵盜自古有之患

在邊境少安則人主逸遊忘戰是以寇來莫之能禦今

朕不使汝曹穿池築苑專習弓矢居閑無事則爲汝師

突厥入寇則爲汝將庶㡬中國之民可以少安乎於是