Page:Sibu Congkan0150-司馬光-資治通鑑-80-52.djvu/44

此页尚未校对


資治通鑑卷第一百九十八

        臣司馬光奉

 勑編集

  唐紀十四起旃蒙大荒落六月盡著雍涒灘三月凡二年有竒

  太宗文武大聖大廣孝皇帝下之上

貞觀十九年六月丁酉李丗勣攻白巖城西南上臨其

西北城主孫代音濳遣腹心請降臨城投刀鉞爲信且

曰奴願降城中有不從者上以唐幟與其使曰必降者

宜建之城上代音建幟城中人以爲唐兵已登城皆從

之上之克遼東也白巖城請降旣而中悔上怒其反覆

令軍中曰得城當悉以人物賞戰士李丗勣見上將受