Page:Sibu Congkan0154-司馬光-資治通鑑-80-56.djvu/2

此页尚未校对


資治通鑑卷第二百九

                臣司馬光奉

 勑編集

   唐紀二十五起著雍涒灘盡上章閹茂七月凡二年有竒

    中宗大和大聖大昭孝皇帝下

景龍二年春二月庚寅宫中言皇后衣笥裙上有五色

雲起上令圖以示百官韋巨源請布之天下從之仍赦

天下迦葉志忠奏昔神堯皇帝未受命天下歌桃李子

文武皇帝未受命天下歌秦王破陣樂天皇大帝未受

命天下歌堂堂則天皇后未受命天下歌娬媚娘應天

皇帝未受命天下歌英王石州順天皇后未受命天下