Page:Sibu Congkan0155-司馬光-資治通鑑-80-57.djvu/48

此页尚未校对


資治通鑑卷第二百一十三


 司馬光奉 勑編集

   唐紀二十九起柔兆攝提格盡昭陽作噩凢八年

    玄宗至道大聖大明孝皇帝中之上

開元十四年春正月癸未更立契丹松漠王李邵固爲

廣化王奚饒樂王李魯蘇爲奉誠王以上從甥陳氏爲

東華公主妻邵固以成安公主之女韋氏爲東光公主

妻魯蘇 張說奏今之五禮貞觀顯慶兩曽修纂前後

頗有不同其中或未折𠂻望與學士等討論古今删改

施行制從之 邕州封陵獠梁大海等據賔横州反二