Page:Sibu Congkan0163-司馬光-資治通鑑-80-65.djvu/33

此页尚未校对


大饗將士使者進妓容色絶丗一座盡驚光顔謂使者

曰相公愍光顔覉旅賜以美妓荷德誠深然戰士數萬

皆弃家逺來冒犯白刃光顔何忍獨以聲色自娯悦乎

因流涕座者皆泣即於席上厚以繒帛贈使者并妓返之

曰爲光顔多謝相公光顔以身許國誓不與逆賊同戴

日月死無貳矣 冬十月庚子始分山南東道爲兩節

度以户部侍郎李遜爲襄復郢均房節度使以右羽林大

將軍髙霞寓爲唐隨鄧節度使朝議以唐與蔡接故使

霞寓專事攻戰而遜調五州之賦以餉之 辛丑刑部

侍郎權德輿奏自開元二十五年修格式律令事類後

至今長行敕近刪定爲三十卷請施行從之 上雖絶