Page:Sibu Congkan0165-司馬光-資治通鑑-80-67.djvu/2

此页尚未校对


資治通鑑卷第二百四十六

          臣

 司馬 光奉  勑編集

 唐紀六十二起著雍敦牂盡玄黓閹茂凡五年

  文宗元聖昭獻孝皇帝下

開成三年春正月甲子李石入朝中塗有盜射之微傷

左右奔散石馬驚馳歸第又有盜邀擊於坊門斷其馬

尾僅而得免上聞之大驚命神䇿六軍遣兵防衛敕中

外捕盜甚急竟無所獲乙丑百官入朝者九人而已京

城數日方安 丁卯追贈故齊王湊爲懷懿太子 戊

申以鹽鐵轉運使户部尚書楊嗣復户部侍郎判户部