Page:Sibu Congkan0179-司馬光-資治通鑑考異-6-1.djvu/126

此页尚未校对


七年正月趙主勒大饗羣臣晉春秋云陶侃遣使聘後趙趙王勒饗之按侃

與勒必無通使之理今不取載記云勒因饗髙句麗宇文屋孤使今但云饗羣臣

九年十一月石虎稱居攝趙天王三十國晉春秋虎即位攺元永熙陳鴻大

統歷云石虎即位攺建平五年為延興明年攺建武按三十國晉春秋不記𢎞攺元延熈虎之立實延熈元年也故誤云

永熈𢎞旣號延熈虎安肯稱永熈陳鴻云虎攺建平五年為延興即是𢎞踰年不攺元也恐云說

咸康三年趙庭燎油灌下盤死者二十餘人載記云七人今從三

十國春秋

七月趙王虎殺太子䆳燕書文明紀云咸康四年四月石虎至燕城下會鄴使至太子

䆳在後恣酒入宫殺害石主大恐狼狽引還又云初帳下吴胄使鄴還說四月浴佛日行像詣宫石太子䆳𮪍出迎像往

來馳騁無有儲君體王曰古者觀威儀以定禍福此子虎之副貳而輕佻無禮將不得其死然及石主東歸留䆳監國荒

敗内亂以致誅戮按十六國晉春秋殺䆳皆咸康三年燕書恐誤今從十六國晉春秋