Page:Sibu Congkan0179-司馬光-資治通鑑考異-6-1.djvu/134

此页尚未校对


秋凡𢎞始後事皆在前一年由鴻之誤也

   宋紀上

髙祖永𥘉元年正月乞伏熾盤立其子暮末為太子

晉書作慕末宋書作乞佛茂蔓今從十六國春秋

二年九月殺零陵王宋本紀九月己丑零陵王薨晉本紀九月丁丑據長曆九月丙午朔無己

丑丁丑今不書日

營陽王來本紀髙氏小史皆作滎陽臧后謝晦蔡廓傳作營陽營陽南方郡名也今從之

景平元年正月魏叔孫建入臨淄索虜傳云虜又遣楚兵將軍徐州刺史安

平公涉㱕幡能健越兵將軍青州刺史臨淄侯薛道千陳兵將軍淮州刺史壽張子張模東擊青州所向城邑皆奔走本

紀亦云安平公涉㱕宼靑州按後魏書無涉埽等姓名蓋皆胡中舊名即叔孫建等也

四月己巳檀道濟軍于臨朐裴子野宋略作乙巳按長曆是月丁卯朔無乙巳必