Page:Sibu Congkan0179-司馬光-資治通鑑考異-6-1.djvu/31

此页尚未校对


京房言於上曰陛下視今為治邪亂邪所任者誰與

故資政殿學士邵亢得兩浙錢王寫本漢書無亂邪二字有上曰亦極亂耳尚何道房曰今十二字今取之

京房棄市元紀及荀紀京房死皆在此年末按房傳二月朔上封事去月餘徵下獄百官表八月癸亥匡

衡為御史大夫房死必不在歳末也紀不知月日故繫之歳末耳

成帝河平元年匈奴單于遣右臯林王伊邪莫演等

朝正月匈奴傳河平元年單于遣莫演朝正月下云明年單于上書願朝河平四年正月遂入朝據此則是

莫演以元年至漢朝二年正月也而荀紀繫於元年正月之下恐誤漢紀又以莫演為黃渾今從漢書

二年夜郎與鉤町相攻陳立討誅之西南夷傳但云河平中而胡旦漢春

秋云在此年十一月未知何据也

鴻嘉三年上微行過陽阿主家五行志作河陽主伶玄趙后外傳及荀紀亦作

河陽外戚傳顔師古注曰陽阿平原之縣也今俗書阿字作河又或為河陽皆後人所妄攺耳今從之